Βιβλίο Περιλήψεων 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ

on 22 Μαϊος 2023

Το Βιβλίο Περιλήψεων του 13ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

https://www.omep.gr/πρόγραμμα/περιλήψεις.html

Site